For få penge til frivilligt socialt arbejde


     sren

De frivillige sociale foreninger har fået et vitamin-tilskud til årets arbejde med fordelingen af §18. Men mange foreninger og Frivilligcentret har fået mindre end der er brug for, og den økonomiske ramme er for lille, mener Frivilligcentrets bestyrelse.

Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune har behandlet ansøgningerne om tilskud til frivilligt socialt arbejde den 10. december og udmøntet 483.000 kroner til 49 foreninger af de 50, der søgte tilskud i år via §18. Kun Dansk Præmaturforening fik ikke tilskud.

Frivilligcentret søgte 103.000 kroner til at styrke indsatsen for Selvhjælp Rudersdal og fik 53.000 kroner i tilskud. Flere andre foreninger har også fået væsentligt færre penge til det frivillige sociale arbejde, end der blev søgt om.

  • Der er for få penge til det frivillige sociale arbejde i Rudersdal, og den samlede rammebevilling bør være højere. I Rudersdal går 8 kr. pr. borger til de frivillige sociale tilbud. Indtil for nogle få år siden lavede Ankestyrelsen en årlig rapport om det frivillige sociale arbejde i kommunerne, og her lå Rudersdal helt i bund med disse 8 kr. pr. borger. Der gives betydeligt flere penge til idrætsforeninger og også til kulturforeninger i kommunen. Frivilligcentret og de sociale foreningers repræsentant i Folkeoplysningsudvalget arbejder for, at de frivillige sociale tilbud gennem foreningslivet i bred forstand og gennem Frivilligcentret øges markant, siger Søren Grotum, formand for Frivilligcentret og medlem af Folkeoplysningsudvalget.

Søren Grotum har ved flere lejlighed rejst problemstillingen overfor Folkeoplysningsudvalget, men kommunens økonomi har ikke været til øgede udgifter. I år var der en lille mulighed, men det lykkedes alligevel ikke, selv om et par partier støttede muligheden.

Folkeoplysningsudvalget har for nogle år siden forhøjet beløbet til de frivillige sociale foreninger gennem § 18 tilskuddet, så det dog kom op på de nævnte 8 kr. pr. borger, men behovet er langt større. Se listen over ansøgende foreninger her.

Afslag på Frivilligcentrets ansøgning om merbevilling

Frivilligcenter Rudersdal har desværre fået afslag på vores ansøgning om et øget kommunalt driftstilskud på 450.000 kr. årligt til at sikre stabilitet i driften og større mulighed for at udvikle nye projekter.

  • Frivilligcentret oplever en stigende efterspørgsel på vores ydelser og viden, og det giver store udfordringer med at få efterspørgsel og ressourcer til at hænge sammen. Bestyrelsen mener desuden, at der er potentiale for at løfte flere opgaver og stabilisere indsatsen i centret, hvis der kommer flere ressourcer til centret. Bestyrelsen i Frivilligcentret ser mange muligheder for at udvikle det frivillige miljø. Jeg har bemærket at også vores borgmester, Jens Ive, er optaget af at give frivillige, familier og naboer mere ansvar for ældre og syge, da velfærdsopgaverne ellers bliver for store for kommunen. Frivillige kan naturligvis ikke løse hele velfærdsopgaven. Men der er ingen tvivl om, at mennesker gerne vil og kan gøre meget for hinanden, og at det påvirker livskvaliteten på en positiv måde. Men også det koster. Det koster at drive frivilligheden og sikre, at der er gode rammer for frivillige, og vi ser gerne, at kommunen hjælper os med en merbevilling, siger bestyrelsesformand Søren Grotum.

Formanden for Kultur og Fritidsudvalget Kristine Trane begrunder afslaget i en mail:

  • ”Kultur- og Fritidsudvalget er opmærksomme på jeres ønske om at styrke de personalemæssige ressourcer. Samtidig anerkender vi også den store betydning, det har med frivilligcentrets indsats og samarbejder med såvel frivillige på egen hånd som med foreninger, netværk osv. Derfor bemærker udvalget også, at det er væsentligt, at vi søger at arbejde med områder, hvorom der ikke i forvejen er løsningsmodeller og opgaveløsninger – men arbejder på at udvikle de mange former for involvering af frivillige. Det ser udvalget meget gerne et styrket samarbejde med kommunen om og er sikker på, at dette vil kunne styrke og fremme den frivillige indsats – også i kobling mellem frivillige og kommunens forvaltninger og institutioner. I er altid velkommen til at kontakte mig eller Kultursekretariatet.”

Bestyrelsen er naturligvis glade for at Kultur- og Fritidsudvalget anerkender arbejdet i Frivilligcentret og vil invitere Kristine Trane til et møde i det nye år for at drøfte mulighederne for udvikling af frivilligheden og samspillet med kommunen – og for at tale om mulighederne for at få et større økonomisk råderum til at løfte de mange opgaver.

Se hele ansøgningen og Kultur og Fritidsudvalgets behandling.

Læs artiklen, hvor borgmester Jens Ive argumenterer for at ansvaret for syge og ældre skal tilbage til frivillige, familie og naboer.


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794