Vedtægter

Vedtægter for Frivilligcenter Rudersdal

Vedtaget ved generalforsamlingen 2019


§ 1.     Navn og hjemsted
Frivilligcenter Rudersdal.
Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune.

§ 2.    Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
•    at være igangsætter, koordinator og inspirator for lokale idéer og  projekter.

•    at styrke det frivillige arbejde gennem formidlende aktiv kontakt mellem interesserede enkeltpersoner, foreninger, organisationer og selvstændigt organiserede grupper.            

Stk. 2. Foreningen fremmer samarbejdet mellem de enkeltpersoner, foreninger,  organisationer og andre grupper, der udfører en frivillig indsats i Rudersdal Kommune.

Stk. 3. Foreningen efterlever kvalitetsstandarten for frivilligcentre i Danmark udarbejdet af landsforeningen Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark (FriSe).

Stk. 4. Foreningen er uafhængig af partipolitiske, etniske og religiøse særinteresser.

§ 3.    Målgruppe
Stk. 1. Målgruppen er borgere i Rudersdal Kommune.

Stk. 2. Aktive frivillige kan være bosiddende i andre kommuner.

§ 4.    Medlemskab
Stk. 1. Alle med interesse i det frivillige arbejde i Rudersdal Kommune kan blive medlemmer af foreningen. Dette omfatter enkeltpersoner, foreninger, organisationer og selvstændigt organiserede grupper inden for frivilligt arbejde.

Stk. 2.  Modarbejder et medlem eller en gruppe m.fl. foreningen eller dens formål, kan eksklusion ske på den ordinære generalforsamling, når dette er optaget som et punkt på dagsordenen. Eksklusionen kræver 2/3 stemmeflertal af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.     

§ 5.    Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes sædvanligvis hvert år i april måned.Generalforsamlingen indkaldes gennem Frivilligcentrets nyhedsbrev og de relevante medier, hvor Frivilligcenteret findes, og personligt til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

    1.    Valg af dirigent, referent og stemmetællere
    2.    Årsberetning
    3.    Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
    4.    Fremtidige mål
    5.    Fremlæggelse af budget til orientering
    6.    Fastsættelse af kontingent
    7.    Behandling af indkomne forslag
    8.    Valg til bestyrelsen og suppleanter
    9.    Valg af revisor
    10.  Eventuelt

Stk. 4. Generalforsamlingen fastsætter årlige kontingenter, der kan være forskellige for enkeltpersoner, foreninger, organisationer og andre grupper, og som giver stemmeret ved generalforsamlingen. For at opnå denne stemmeret skal kontingentet være indbetalt senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Personlige medlemmer har stemmeret med 1 stemme. Foreninger, organisationer og andre grupper har stemmeret med 3 stemmer.

Stk. 6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
            
Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag og revideret regnskab lægges op på foreningens hjemmeside en uge før generalforsamlingen.
 
Stk. 8. Referatet af generalforsamlingen godkendes af dirigenten ved underskrift på referatet senest 4 uger efter generalforsamlingen.

§ 6.    Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter beslutning af  bestyrelsen, eller ved skriftlig begæring fra mindst 1/3 af medlemmerne, når den ønskede dagsorden anføres.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 3 uger efter begæringen er indkommet og afholdes med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære.

§ 7.    Bestyrelsen

Frivilligcentret tilstræber en bredt sammensat bestyrelse, der repræsenterer lokalmiljøet og forskellige grene indenfor eksempelvis det sociale område, idrætsområdet og kulturområdet og som besidder forskellige relevante kompetencer og erfaringer, eksempelvis kompetencer indenfor ledelse, strategi og økonomi.

Stk. 1. Foreningens aktiviteter koordineres og ledes under ansvar over for generalforsamlingen af en bestyrelse på max. 7 og min. 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og suppleanter for 1 år.  
I lige år vælges 4 (2) medlemmer og i ulige år 3 (3) medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer samt 1. og 2. suppleant på førstkommende møde efter generalforsamlingen og fastsætter selv sin forretningsorden. Foreningens daglige leder indkalder til dette møde.
Frivilligcentrets daglige leder er sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 4 (3) medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, dog mindst 1 gang i kvartalet. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med dagsorden med mindst 1 uges varsel.

Stk. 4. To af formand, næstformand og kasserer tegner i fællesskab foreningen udadtil i økonomiske og juridiske forhold. Bestyrelsen er ansvarlig for driften i forhold til foreningens formålsparagraf.    
            
Stk. 5. Bestyrelsen skal føre beslutningsreferat, som udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stk. 6. Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnet personale.
                        
Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær, næstformandens stemme udslagsgivende.
            
Stk. 8. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte underudvalg og projektgrupper.

§ 8.    Regnskab og revision
Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres og påtegnes af et registreret eller statsautoriseret revisionsfirma. Det reviderede regnskab skal senest den 15. marts hvert år forelægges for bestyrelsen.

Stk. 3. Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 9.    Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen og kræver mindst 2/3 stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

§ 10.    Opløsning af foreningen
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger: 
Første gang med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Anden gang med almindeligt stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Der skal være mindst 4 uger og højst 8 uger mellem de to generalforsamlinger.
Forslag om opløsning af foreningen skal fremgå af dagsordenen.

Stk. 2. På den sidste generalforsamling inden opløsning af foreningen skal det bestemmes, hvordan foreningens formue skal disponeres. Dog kun foretagender, hvis formål falder ind under foreningens formålsparagraf, kan komme i betragtning.
Foreningens protokoller og regnskabs- og arkivmateriale skal afleveres til kommunens Byhistoriske Arkiv.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling, Rudersdal den 10. april 2019.

Bestyrelsen

Søren Grotum                               
Erik Kristiansen                                   
Lene Stener
Anne Sofie Kvist                           
Per T. Christiansen                
Kurt Nielsen
Annette Marschall Wedel-Heinen

Suppleanter
Morten Gade, 1. suppleant
Jack Otto Kristensen, 2. suppleant


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794