Skip to main content

Hvad er et frivilligcenter?


Frivilligcenter Rudersdal samler frivillige foreninger, netværk og selvhjælp, samt en række personlige medlemmer i Rudersdal. Frivilligcentret viser vej til fællesskaberne og udvikler det frivillige miljø ved at give sparring til medlemmerne, hjælpe nye frivillige aktiviteter frem, låne lokaler ud og give overblik over foreninger, frivilligjob, selvhjælpsgrupper, kurser og frivilligaktiviteter.

Frivilligcentret blev stiftet i 2001 som en selvstændig forening, der er uafhængig af politiske, offentlige og religiøse interesser. Frivilligcentret finansieres af Rudersdal Kommune, staten samt offentlige og private fonde.

Vision

 • Frivilligcentret bidrager til et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.

Formål

 • Frivilligcentret skal skabe gode rammer for deltagelse i frivillige fællesskaber ved at gøre det let at blive frivillig og let at finde hjælp og støtte i lokalsamfundet.
 • Frivilligcentret styrker kvalitet og mangfoldighed ved at støtte og udvikle frivillige foreninger og selvhjælp og ved at hjælpe nye initiativer i gang.
 • Frivilligcentret styrker en helhedsorienteret social indsats ved at bygge bro mellem foreninger, kommuner og andre relevante aktører.

Kerneydelser

Dette gøres via vores kerneydelser, hvor vi løbende:

 • Mobiliserer flere frivillige – vi synliggør frivilligheden og fungerer som en slags arbejdsformidling for mennesker, der leder efter et frivilligt arbejde
 • Styrker foreningerne, vi tilbyder rådgivning og konsulentbistand, og vi har lokaler, kopimaskine mv. som foreningerne kan låne
 • Kvalificerer de frivillige ved hjælp af foreningsmøder, kurser, temadage og netværksmøder, der er relevante på tværs af foreningsgrænser
 • Synliggør foreningernes tilbud, f.eks. ved at udgive foreningsvejviser med oversigt over de lokale foreninger, netværk og selvhjælpsgrupper, samt i en kalender med åbne arrangementer
 • Hjælper nye initiativer i gang
 • Koordinerer samarbejde på tværs af foreninger og netværk, så foreningerne kan udveksle erfaringer og koordinere indsatsen f.eks. netværk for integrationsforeninger og seniorsamarbejde
 • Etablerer selvhjælp- og netværksgrupper i Frivilligcentret
 • Sikrer, at der er sammenhæng mellem formål, resultater og ressourcer ved at arbejde med strategi og prioritering af opgaver, samt løbende opfølgning der understøtter læring.

6 særlige indsatsområder

Frivilligcentret ønsker i den kommende 3-års periode at prioritere 6 særlige indsatsområder:

 1. Få flere med i det frivillige fællesskab, herunder også sårbare mennesker
 2. Sætte ekstra ind på børne- og familieområdet og på ungeområdet, samt styrke samspil med idræt, kultur og det grønne område
 3. Styrke Selvhjælp Rudersdal med nye selvhjælpsgrupper og netværk
 4. Styrke foreningsrådgivning med f.eks. nye frivillige rådgivere til medlemmerne
 5. Udvikle nye former for åbne fællesskaber og netværk – f.eks. værksteder, udendørs fællesskaber, nabofællesskaber og digitale fællesskaber
 6. Arbejde for en bæredygtig fremtid med inspiration i FN’s Verdensmål og involvere foreninger og grupper i at udvikle bæredygtige fællesskaber, der er stærke og robuste, som peger fremad og inkluderer dem, der står udenfor.

Organisationen

Frivilligcenter Rudersdal er en selvstændig forening, som blev stiftet i 2001. Frivilligcentret er en paraply for de frivillige foreninger og et samlingspunkt for det frivillige miljø i Rudersdal Kommune.

Frivilligcenter Rudersdal har mere end 80 foreningsmedlemmer, heraf sociale foreninger, patient- og handicapforeninger, og foreninger uden for det sociale og sundhedsfaglige område, for eksempel kulturelle-, folkeoplysende- og idrætsbaserede foreninger. Desuden mere end 20 personlige medlemmer.

Bestyrelsen

Frivilligcentrets bestyrelse er bredt sammensat og repræsenterer lokalmiljøet og forskellige grene indenfor eksempelvis det sociale område, idrætsområdet og kulturområdet og medlemmerne besidder relevante kompetencer indenfor ledelse, strategi og økonomi. Bestyrelsen holder 6 årlige møder. Dagsorden og referater kan ses på hjemmesiden.

Medarbejdergruppen

Medarbejdergruppen består af en fuldtidsansat centerleder, en deltidsansat administrativ medarbejder og en deltidsansat grafiker ansat i flexjob. Desuden har Frivilligcentret fået fondsmidler til at ansætte en projektleder og en selvhjælpskoordinator på deltid.

Selvhjælp Rudersdal

Frivilligcentret driver Selvhjælp Rudersdal med selvhjælpsgrupper og åbne fællesskaber og en-til-en hjælp til selvhjælp for borgere. Hertil er der knyttet en række frivillige. Det drejer sig om:

 • Gruppeledere af selvhjælpsgrupper, netværk og åbne fællesskaber
 • Job-mentorer for ledige
 • Aktivitetsleder der koordinerer gå-værter for ’Rudersdal Går Sammen – vil du gå med’
 • Aktivitetsledere og frivillige i Seniorfællesskaberne i de almene boligområder
 • Frivillige besøgsvenner til at aflaste pårørende til demente.

Frivilliggruppen

Frivilligcentret har desuden en række frivillige knyttet direkte til centret. Det drejer sig om:

 • Faste frivillige kontorpassere, som står for medlemsservice og lettere administration
 • Eventfrivillige som hjælper foreninger og lokalsamfund
 • Frivillige rådgivere som hjælper foreningerne. Rådgivergruppen omfatter forenings- og frivilligcoach, fundraisings-rådgivere og psykolog til supervision.

Netværk

Frivilligcentret er sekretariat for to netværksgrupper, der samler foreninger på tværs:

 • SeniorSamarbejdet, der består af repræsentanter for 37 foreninger og grupper med seniorer som målgruppe og kommunale nøglepersoner
 • IntegrationsNetværket, som består af 14 foreninger og grupper, der arbejder med flygtninge og integration.

Samarbejde med kommunen

Frivilligcentret har flerårigt samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune. Her sikres det, at Frivilligcentret har et fast årligt tilbagevendende møde med kommunens fagområder. Der er to årlige dialogmøder med Kultur, som Frivilligcentret har refereret til siden 2017. Desuden er der et årligt møde med Kultur- og Fritidsudvalget og Social og Sundhedsudvalget og Folkeoplysningsudvalget inddrages.

Frivilligcentret har desuden samspil med mange forskellige aktører i kommunen, herunder Ung i Rudersdal, Biblioteket, Social og Sundhed, styregruppen for satspuljeprojektet ’Sammen ad nye veje’ og samarbejder med Social og Sundhed om bedre og mere fleksisble aflastningstilbud til demente. Frivilligcentret er inviteret med i juryen for Frivilligprisen og Ungdomslederprisen. Kommunen inviteres til at medvirke i styregruppen for fondsfinansierede projekter. Frivilligcentret medvirker også i Brugerrådet på Kulturcentre Mariehøj.

Samarbejde med foreninger og netværk

Frivilligcentret er medlem af Rudersdal Erhvervsforening og Folkemødedagen Rudersdal og deltager i faglige netværksmøder initieret af Frivilligcentre i Danmark og med deltagelse fra Socialstyrelsen og i møder i Lederklyngen for ledere af frivilligcentrene i Nordsjælland.


Antal visninger 3617